Skat og rammevilkår

For at Danmark kan bevare og styrke sin voksende betydning i global skibsfart, er det helt afgørende, at de erhvervspolitiske rammevilkår i Danmark er internationalt konkurrencedygtige. 'Det Blå Danmark' består af rederier, værfter, udstyrsproducenter med videre og danner grundlag for mere end 100.000 arbejdspladser i Danmark, hvoraf rederierne står for cirka 25.000. Samtidig er skibsfarten med en årlig eksport på over 200 mia. kr. det største eksporterhverv herhjemme.

De danske rammevilkår for at drive skibsfart skal være konkurrencedygtige både i og uden for Europa. Det skyldes, at danske rederiers primære aktivitet - sejlads mellem kontinenterne - sker i direkte konkurrence med rederier fra hele verden. De typiske konkurrenter opererer under meget konkurrencedygtige rammevilkår. Hos de danske myndigheder er der en god forståelse for de internationale vilkår, som dansk skibsfart arbejder under og rammevilkårene er derfor generelt tilfredsstillende. Men det er vigtigt løbende at følge udviklingen globalt, så vi i Danmark kan sikre, at landets konkurrencekraft forbliver intakt.

International beskatning

EU's maritime statsstøtteretningslinjer har siden sommeren 1997 slået fast, at medlemslandene ikke kan yde direkte støtte til rederier, hvilket Danmarks Rederiforening bakker op om. Med udgangspunkt i den internationale konkurrencesituation for skibsfarten er det derimod tilladt at lempe de økonomiske byrder særligt med hensyn til beskatning. Den generelle modstand mod statsstøtte gælder også skibsbygning, da det set i forhold til behovet for søtransport kan føre til en overproduktion af skibe.

DIS og tonnageskat

For at sikre rederierne konkurrencedygtige og lave økonomiske omkostninger fremadrettet må beskatningen afspejle, at den typiske konkurrent for danske rederier betaler meget lave skatter og i øvrigt har meget lave bemandingsomkostninger. Det sidstnævnte er der taget højde for i form af Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), der indebærer, at lønomkostningerne, som er en af de få variable omkostninger mellem forskellige flag, ikke beskattes i Danmark.

Med hensyn til rederibeskatning blev der i 2001 indført en tonnageskatteordning i Danmark. Det samme skete i de fleste konkurrerende lande, og det er i dag en europæisk standard, som er indført i flertallet af medlemslandene.

Kontakt

 1. Jakob Ullegård
  Direktør, Danmarks Rederiforening
  Mobil:  +45 5115 6008
 2. Jacob K. Clasen
  Underdirektør, Danmarks Rederiforening
  Telefon:  +45 3348 9214
  Mobil:  +45 3023 1973

Årsberetning

 1. DANSK SKIBSFART 2016 - Årsberetning
 2. DANISH SHIPPING 2016 - Annual Logbook

Offshore-rapport

 1. Global Evaluation of Offshore Wind Shipping Opportunity