Arbejdsmarkedsforhold

Rederierhvervet er globalt, og derfor arbejder Rederiforeningerne både med danske og internationale arbejdsmarkedsforhold. Vi har indgået kollektive overenskomster med såvel danske som udenlandske faglige organisationer for de beskæftigede om bord på medlemmernes skibe og offshoreenheder.

Afdelingen 'Ansættelsesret, Rekruttering og Uddannelse' bistår under overenskomstforhandlingerne og i det daglige arbejde, når overenskomsterne skal udmøntes og bruges i praksis.

Grundlaget for et velfungerende maritimt arbejdsmarked forudsætter en løbende tilpasning af de rammer og vilkår, rederibranchen er underlagt. Derfor arbejder vi vedvarende for at få udformet relevante, internationale og danske regler og krav, så de i videst mulig omfang tager udgangspunkt i skibsfartens globale virkelighed.

Vi deltager aktivt i arbejdet i den internationale rederiforening (ICS) og det europæiske rederisamarbejde (ECSA), ligesom vi er i dialog med de relevante nationale myndigheder og deltager i beslutningsprocessen, for eksempel via Dansk Arbejdsgiverforening.